Skip to navigation Skip to content Skip to footer

Other Languages

VHP Language Assistance

ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1.888.421.8444 (California Relay Service (CRS) 711).

Español (Spanish)
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencialingüística. Llame al 1.888.421.8444 (California Relay Service (CRS) 711).

Tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số1.888.421.8444 (California Relay Service (CRS) 711).

Tagalog (Filipino)
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1.888.421.8444 (California Relay Service (CRS)711).

한국어 (Korean)
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1.888.421.8444 (California Relay Service (CRS) 711) 번으로 전화해 주십시오.

繁體中文 (Chinese)
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1.888.421.8444 (California Relay Service (CRS) 711)。

(Armenian)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1.888.421.8444 (California Relay Service (CRS) 711)

Русский (Russian)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1.888.421.8444 (California Relay Service (CRS) 711).

(Farsi)
توجه : اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می
1.888.421.8444 تماس بگیرید. (California Relay Service (CRS) باشد. با ( 711

日本語 (Japanese)
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1.888.421.8444 (California Relay Service (CRS) 711) まで、お電話にてご連絡ください。

Hmoob (Hmong)
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1.888.421.8444 (California Relay Service (CRS) 711).

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 1.888.421.8444 (California Relay Service (CRS) 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

(Arabic)
ﻣﻠﺤﻮظﺔ:  إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اذﻛﺮ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن.  اﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ
1.888.421.8444 (California Relay Service (CRS) 711)

ह िंदी (Hindi)
ध्यान दें:  यदद आप ह िंदी बोलते हैं तो आपके ललए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1.888.421.8444 (California Relay Service (CRS) 711)  पर कॉल करें।

ภาษาไทย  (Thai)
เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร 1.888.421.8444 (California Relay Service (CRS) 711).

ែខែរ (Cambodian)
ប្រយ័ត្ន៖  បរើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជំនួយខ្ននកភាសា បោយមិនគិត្ឈ្ន ួល គឺអាចមានសំរារ់រំបរ ើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 1.888.421.8444 (California Relay Service (CRS) 711)។

ພາສາລາວ (Lao)
ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີ ພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1.888.421.8444 (California Relay Service (CRS) 711).

Last updated: 7/16/2020 4:06 PM