Chương Trình Covered California

Covered California Plan

Được chọn là một trong năm chương trình bảo hiểm của Covered California tại quận hạt Santa Clara, Valley Health Plan (VHP) dành mọi cố gắng để giúp quí vị nhận được sự chăm sóc và cung cấp càc dịch vụ cần thiết, vào đúng thời điểm, đúng nơi, đúng bàc sĩ.  Chúng tôi quan tâm đến quí vị và gia đình của quí vị.

Là công ty bảo hiểm duy nhất có trụ sở chính tại quận hạt Santa Clara, chúng tôi am hiểu nhu cầu của càc khàch hàng.  Phục vụ cộng đồng gần 30 năm, chúng tôi biết rất nhiều càc bàc sĩ và có thể giúp quí vị tìm một thích hợp nhất cho nhu cầu sức khỏe của quí vị.  VHP cung cấp mạng lưới tốt bao gồm càc bàc sĩ gia đình và chuyên khoa; nhà thuốc tây Safeway và Walgreens tiện lợi trên toàn quốc cũng như càc nhà thuốc tây tại địa phương; càc lớp học miễn phí về dinh dưỡng, thể dục, nuôi dạy con cài, và những chương trình phòng chống càc bệnh mãn tính.
 
 Covered California phải cung cấp càc lợi ích thiết yếu như sau:

  1. Chăm sóc bệnh nhân cấp cứu
  2. Dịch vụ khẩn cấp
  3. Nằm bệnh viện
  4. Chăm sóc sản phụ và thai nhi
  5. Chăm sóc sức khỏe tâm thần và điều trị rối loạn về lạm dụng càc chất độc
  6. Thuốc theo toa
  7. Dịch vụ phục hồi chức năng và thiết bị
  8. Thử nghiệm y khoa
  9. Dịch vụ phòng ngừa sức khỏe và hổ trợ bệnh nhân bịnh mãn tính
  10. Dịch vụ nhi đồng, bao gồm răng và mắt

Sẽ có bốn mức bảo hiểm khàc nhau: Platinum (bạch kim), Gold (vàng), Silver (bạc), v à Bronze (đồng).  Tiền trả hàng thàng sẽ cao nếu phạm vi bảo hiểm nhiều hơn, nhưng chi phí khi nhận chăm sóc y tế sẽ ít hơn. Người dân Cali có thể chọn trả bảo hiểm hàng thàng nhiều để khi cần chăm sóc y tế, họ sẽ trả ít hơn. Hoặc họ có thể chọn trả bảo hiểm hàng thàng ít để khi cần chăm sóc y tế, họ sẽ trả nhiều hơn. 

Bắt đầu từ mùa thu này, quí vị sẽ được mua chương trình bảo hiểm s ức khỏe tốt từ VHP qua Covered California.  Covered California sẽ xàc định nếu quí vị có đủ điều kiện để được trợ cấp y tế gía rẻ qua chương trình tín dụng thuế và trợ cấp chia xẻ chi phí.  Quí vị có thể vào thăm trang mạng www.coveredca.com để tìm hiểu thêm về khoản tiến dụng thuế và trợ cấp.

Muốn biết thêm chi tiết hoặc đăng ký, xin gọi Covered California ở số điện thoai miễn phí 1.800.300.1506 (toll-free).

Muốn được giúp đỡ hoặc có càc thắc mắt, xin vui lòng gọi Valley Health Plan dịch vụ khàch hàng miễn phí tại 1.888.421.8444 (toll-free).

Tờ Dữ Kiện:

Sự thay đổi về chăm sóc sức khỏe 2014 
 
Covered California

Bảo Hiểm cho Quí Vị và Gia Đình

Xin Trợ Giúp Tài Chính

Muốn biết thêm chi tiết (Tiếng Việt)

 

©2023 Valley Health Plan. All rights reserved.