Chúng Tôi Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Qúy Vị…Bằng Ngôn Ngữ của Qúy Vị

Là hội viên, Valley Health Plan có thể giúp qúy vị bằng ngôn ngữ của qúy vị miễn phí. Nếu qúy vị muốn nói chuyện với chúng tôi hoặc yêu cầu thông tin bằng ngôn ngữ của qúy vị, xin vui lòng gọi 1.888.421.8444 trong giờ làm việc.

Chương Trình Covered California ​​

©2023 Valley Health Plan. All rights reserved.