We Take Care of You in Your Language (Vietnamese)

Là hội viên, Valley Health Plan có thể giúp qúy vị bằng ngôn ngữ của qúy vị miễn phí. Nếu qúy vị muốn nói chuyện với chúng tôi hoặc yêu cầu thông tin bằng ngôn ngữ của qúy vị, xin vui lòng gọi 1.888.421.8444 trong giờ làm việc.

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.