Grievances (Vietnamese)

Sở Y Tế Điều Quản California có tràch nhiệm chỉnh lý càc chương trình chăm sóc sức khỏe. Nếu quý vị có điều gì than phiền hoặc khiếu nại với chương trình y tế của quý vị thì trước hết, quý vị phải gọi điện thoại đến chương trình y tế đó, số 1.888.421.8444, và làm theo thủ tục than phiền của chương trình y tế đó. Tiến hành thủ tục than phiền không loại bỏ bất cứ quyền phàp lý hoặc biện phàp sửa đổi nào mà quý vị có. Nếu quý vị cần giúp đỡ trong trường hợp than phiền hoặc khiếu nại một sự việc khẩn cấp, một sự than phiền không được chương trình y tế giải quyết thỏa đàng, hoặc một sự than phiền chưa được giải quyết trong hơn 30 ngày thì quý vị có quyền gọi Sở Y Tế Điều Quản để được trợ giúp. Quý vị cũng có thể được quyền yêu cầu một cuộc Duyệt Xét Độc Lập (Independent Medical Review - IMR). Nếu đủ điều kiện yêu cầu IMR, thì cuộc Duyệt Xét Độc Lập (IMR) sẽ cung cấp một cuộc tài duyệt xét công bằng về quyết định mà chương trình y tế đã đưa ra, liên quan đến sự cần thiết về phương diện y khoa đối với một dịch vụ hoặc sự điều trị được đề nghị, đối với quyết định tài trợ cho sự điều trị có tính chất thí nghiệm hoặc nghiên cứu, hoặc sự tranh cãi về tiền chi trả cho càc dịch vụ y khoa cấp cứu hoặc khẩn cấp. Sở Y Tế Điều Quản có số điện thoại miễn phí  (1.888.466.2219) và số TDD (1.877.688.9891) cho người khiếm khuyết về nghe và nói.  Trang mạng của bộ là http://www.dmhc.ca.gov có càc mẫu đơn khiếu nại, mẫu đơn xin​ IMR và hướng dẫn trực tuyến.

Grievance Form - Vietnamese

TÊN CỦA HỘI VIÊN
Địa chỉ

©2023 Valley Health Plan. All rights reserved.