Tobacco Cessation

VHP cung cấp Chương trình Cai thuốc lá đã được chứng nhận để giúp quí vị bỏ thuốc lá.

Chương trình này giúp xác định và định hướng những kích thích cá nhân của quí vị, xem xét các lựa chọn Liệu pháp Thay thế Nicotine (NRT) khác nhau, cũng như cách sử dụng NRT một cách an toàn. Mục tiêu của chúng tôi đối với chương trình này là dạy quí vị cách bỏ thuốc thành công ngay cả khi quí vị đã cố gắng bỏ thuốc trong quá khứ. Hơn hết, điều này được cung cấp miễn phí!

Chương trình cai thuốc lá bao gồm hai lần gặp. Hiện tại, chương trình này được cung cấp qua mạng.

Các giảng viên được chứng nhận sẽ giúp quí vị:

• Hiểu quá trình và thói quen hút thuốc của quí vị

• Tìm hiểu lợi ích của việc bỏ thuốc lá và các chiến lược khác nhau để bỏ thuốc lá

• Quản lý các triệu chứng cai nghiện và “tác nhân kích thích” hút thuốc

• Hiểu các lựa chọn cho NRT để thảo luận với bác sĩ của quí vị

• Nhận ra tầm quan trọng của việc chọn “ngày nghỉ hút

Các thành viên tham dự cả hai lớp sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Để đăng ký Chương trình Cai thuốc lá của chúng tôi, hãy gửi email đến VHP HED tại HealthEducation@vhp.sccgov.org hoặc gọi chúng tôi tại số phone 408.885.3490.

Đăng Ký Trước

 

 

 

©2023 Valley Health Plan. All rights reserved.